ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰长

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰长-, *舰长*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] commander; captain (of a warship), #31,310 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Der englische Kapitän, Dove, von der Africa Shell, Herr Kapitän.[CN] 是英国舰长多分,来自"非洲贝壳",舰长 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- Captain, wait a minute. This young lady should know whether my friend is speaking the truth about Mr. Fisher.[CN] 舰长,等一下,她知道实情 Foreign Correspondent (1940)
We're still within the three-mile limit, aren't we?[CN] "非洲贝壳"舰长,我们还在三英里的限制里 Pursuit of the Graf Spee (1956)
I've just been having a dirty row with the captain.[CN] 舰长坚持中立 Foreign Correspondent (1940)
Have you any idea, sir, what the commodore intends to do with us, now that he's got three ships to play with?[CN] 你知道吗,长官,舰长召集我们干什么呢 他们已经有三艘船在一起了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
All I can see, Captain, are two of your lifeboats carrying all your crew to safety.[CN] 我看见了,舰长,你的两艘救生艇载着所有人脱离危险 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Complain to our captain. Captain Langsdorff.[CN] 你可以抱怨我们的舰长,兰斯德福舰长 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- Who's that running on the forecastle?[CN] - 舰长,那是谁? - 看起来像莫斯 Pursuit of the Graf Spee (1956)
The fortune of war, Captain.[CN] 战争中的突发事件,舰长 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Aye, sir.[CN] 是的,舰长 Star Trek: Nemesis (2002)
- That's only fair.[CN] 如此甚公平,舰长 Foreign Correspondent (1940)
- That's our call, Admiral.[CN] 舰长,舰身已经进行校正 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top