ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰只

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰只-, *舰只*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰只[jiān zhī, ㄐㄧㄢ ㄓ, / ] warship, #42,613 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There must be a dozen boats better rested.[CN] 肯定有其他大把休整好的舰只来应对的吧 Phantom (2013)
"We have a contact bearing down on us at almost 40 knots."[CN] 有舰只以接近40节的速度向我们冲过来 Phantom (2013)
They had to be built in large quantities, at a time when all ship-building facilities were required to fight the Battle of the Atlantic.[CN] 它们必须被设计出来 它们必须被大批建造出来, 就在所有的造船设施都被要求为进行大西洋 (反潜)战役(而制造护航舰只和商船)的时候 Morning: June-August 1944 (1974)
Confirmed. Coordinate axis fixed.[CN] 第七战斗团负责扫荡残余舰只 Space Battleship Yamato 2199 (2012)
It did not have ships of escort enough.[CN] 没有足够的护卫舰只 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
Our ships have sighted the Millennium Falcon, lord... but it has entered an asteroid field, and we cannot risk...[CN] 我们的舰只发现了千年鹰号, 大人 但是他进入了一个行星群,如果冒险进入... ... Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You can put that shit away boys, all she needs is a jump.[CN] 大伙不用检查了 这艘战舰只是没有能源而已 The Matrix Revolutions (2003)
You'II have a better position, and at Ieast a 2-to-1 superiority in carriers, and 4 to 5 times the number of screening vessels.[CN] 您的地位有利 在航空母舰的力量上与敌人是二比- 其他舰只也是他们的四到五倍 Midway (1976)
After the war only is that we knew that they had deciphered the codes e that knew well the hour very of departure of the naval convoys e how many escorts and ships they composed them to merchant.[CN] 只有在战后我们才知道 他们破译了(我们的)密码 他们知道得非常清楚 护航船队离开港口的时间 有多少护卫舰只 以及每个船队里有多少商船 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
"Americans, always with their snouts in the trough."[CN] 这是美国人喜欢用的舰只 Phantom (2013)
They may have intercepted our radio message.[CN] 昨天有舰只遭袭,会不会是航母来了 有这个可能吧 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
You know what they call an old boat captain without a boat?[CN] 你知道人们是怎么称呼一位不能指挥舰只的舰长吗? Phantom (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top