ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

航空母舰

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -航空母舰-, *航空母舰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] aircraft carrier, #20,175 [Add to Longdo]
核动力航空母舰[hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] nuclear-powered aircraft carrier [Add to Longdo]
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He probably would employ a maximum of six carriers strike on a weekend.[CN] 他们可能会派出六艘航空母舰 用一星期的时间进攻 Tora! Tora! Tora! (1970)
We use six aircraft carriers torpedo planes high-level bombers, dive bombers.[CN] 北方航空母舰 早晨出击 战斗机掩护 Tora! Tora! Tora! (1970)
We must destroy the American carriers and their dry docks no matter how long it takes![CN] 我们必须依照原先的计划 在击沉敌军航空母舰之前 我们应该停留在原地 Tora! Tora! Tora! (1970)
"Intelligence Report, U.S. Ships now at Pearl Harbor six battleships, three light cruisers 16 destroyers and one aircraft carrier."[CN] 现在停泊于珍珠港的美国军力: 六艘战舰、三艘轻型巡洋舰 16艘驱逐舰还有一艘航空母舰 Tora! Tora! Tora! (1970)
(narrator) All nine battleships of the United States Pacific fleet had been sunk or ruined, together with several destroyers and cruisers, but no aircraff carriers.[CN] 美国太平洋舰队的全部九艘 战列舰,都已被击沉或瘫痪, 还有几艘驱逐舰和巡洋舰也是, 但没有航空母舰 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
Disappointing news, our main targets, the American carriers have left Pearl Harbor.[CN] 雷欣顿舰已经出航了 珍珠港内一艘航空母舰也没有 真是无趣 Tora! Tora! Tora! (1970)
Just think of it.[CN] 想想我们派出六艘航空母舰 Tora! Tora! Tora! (1970)
Unfortunately, the American carriers were not at Pearl Harbor.[CN] 很不幸美国航空母舰不在珍珠港 Tora! Tora! Tora! (1970)
What about their aircraft carriers?[CN] 航空母舰 Tora! Tora! Tora! (1970)
Captain Kaku, when we attacked Pearl Harbor, the enemy's carriers weren't present.[CN] 在珍珠港美国的舰队受到了攻击 但是航空母舰没有受损 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
No information about the other American carriers.[CN] 关于其他航空母舰 完全没有相关情报 Tora! Tora! Tora! (1970)
The kamikazes got another escort carrier this morning.[CN] 今早小日本又弄来一艘护航航空母舰 Away All Boats (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top