ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

腰椎

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腰椎-, *腰椎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰椎[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, ] lumbar vertebra (lower backbone), #17,311 [Add to Longdo]
腰椎间盘[yāo zhuī jiān pán, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
腰椎间盘突出症[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰椎[ようつい, youtsui] (n,adj-no) lumbar vertebrae [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent. Inject him through a lumbar puncture.[CN] 很好 用腰椎穿刺进行注射 Paternity (2004)
Street smart, oh, yeah... but we're talking about an iq just north of a bedroom slipper.[CN] 小精灵鬼... ...但是我们只是谈论了智商问题 仅仅是睡觉不适引起的腰椎突出 Analyze That (2002)
Left of the spine, fourth lumbar down, the abdominal aorta.[CN] 脊椎左边,第四节腰椎下面,腹部大动脉 The Chronicles of Riddick (2004)
Ow, ow, fuckity, ow! God, Bren, when do I get the friggin' spinal tap thing?[CN] 布兰达 快让他们给我做"腰椎穿刺" 吧 Juno (2007)
You said I was needed immediately. He shouldn't move after a lumbar puncture.[CN] 你说我马上得来 他刚做完腰椎穿刺后 是不应该动的 Paternity (2004)
On the lower thoracic and lumbar vertebrae,[JA] BONES シーズン10 第3話 The Purging in the Pundit 下胸部と腰椎には The Purging of the Pundit (2014)
- I assume there's a positive coming. - Lumbar punctures reveal elevated proteins and white counts.[CN] 我想有个结果是阳性呢 腰椎穿刺表明过高的蛋白质含量和白细胞数量 Histories (2005)
Stress fractures to the lumbar vertebrae indicating spondylolysis.[JA] 脊椎分離症が 腰椎の疲労骨折になってます The Spark in the Park (2013)
Hodgins, we're still missing part of his scapula, the talus, the lumbar vertebrae, left acromion...[JA] ホッジンズ博士 まだ 肩甲骨、腰椎、左肩峰が 見つかってません El Carnicero en el Coche (2013)
It's... It's just this elastic thing I have to wear sometimes... for lumbar support.[CN] 只是我偶而穿來支撐腰椎的東西 Ghost World (2001)
- Either it's a tumor or it's an infection that the lumbar puncture didn't pick up.[CN] - 要么是个肿瘤,要么是腰椎穿刺没有发现的感染 Role Model (2005)
If you don't watch how your trapezius goes into your deltoids, you're going to throw off your entire cervical and your lumbar areas.[CN] 你如果再不小心保护 你的斜方肌跟三角肌 你的颈部和腰椎都会折弯 Heaven Can Wait (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top