ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脑溢血

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脑溢血-, *脑溢血*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑溢血[nǎo yì xuè, ㄋㄠˇ ㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, ] a cerebral hemorrhage; a stroke, #40,522 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suffered a stroke on the toilet.[CN] 脑溢血死的 摔倒在厕所里,就那么着... Memories of Matsuko (2006)
She's had a stroke...[CN] 脑溢血,脑压现在太大 Yi Yi (2000)
1 accident, 2 heart attacks, a stroke.[CN] 一个车祸,两个心脏病,一个脑溢血 Conspiracy Theory (1997)
When the stroke left half my body paralyzed,[CN] 因为脑溢血,我的下半身不能动了 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
And then he has a stroke. A fucking stroke. Just like that.[CN] 接着就脑溢血进医院 Trainspotting (1996)
Heart attacks and strokes, it's cla.[CN] 心脏病、脑溢血都是CIA干的 Conspiracy Theory (1997)
It's like a stroke.[CN] 有点象脑溢血 Trainspotting (1996)
He may have bled into his brain or had a heart attack.[CN] 他有可能出现脑溢血或者心脏病 Killing Your Number (2009)
Well, cerebral hemorrhaging...[CN] 这是脑溢血 The Crazies (2010)
My mom is going to seizure when she sees this.[CN] 当她看到我这样我妈会脑溢血 Firebreather (2010)
Oh, I think old Frank nailed it with that stroke.[CN] 噢, 老弗兰克好像被那次脑溢血 搞得够呛 Cliffhanger (1993)
The President died of a cerebral hemorrhage.[CN] 总统死于脑溢血 Flags of our Fathers (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top