ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脊椎动物

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脊椎动物-, *脊椎动物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脊椎动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
脊椎动物[wú jǐ zhuī dòng wù, ˊ ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] invertebrate, #91,028 [Add to Longdo]
脊椎动物[jǐ zhuī dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Vertebrata, the phylum of vertebrates [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite its plant-like appearance, the ascidian was an animal, a close relative of the vertebrates.[CN] 虽然海鞘类动物 有植物般的外表 但它却是一种动物 是脊椎动物的近亲 Origins of Life (2001)
Invertebrates dominate these upper reaches.[CN] 无脊椎动物统治着上游河段 Fresh Water (2006)
Vertebrates appeared on land, feeding on both plants and animals and gave rise to larger and larger life forms.[CN] 脊椎动物出现在陆地上,以植物和动物为食 进化出越来越大的生命形态 Cosmic Voyage (1996)
They're the fastest growing marine invertebrates known.[CN] 这是已知长的最快的海洋无脊椎动物 Ocean Deep (2006)
Some of the vertebrate animals on this planet shed their skin,[CN] 这个星球上有些 脊椎动物会蜕皮 Immortal (2004)
Feeds on fruit mainly, some invertebrates.[CN] "主食是水果 也吃无脊椎动物" Episode #1.7 (1990)
Millions of invertebrates invade the seabed.[CN] 百万只无脊椎动物侵袭了海床 The Shallow Seas (2006)
That leads to sinus trouble, baldness...[CN] (注: 动脉窦系在脊椎动物心脏附近 由大的静脉汇合所形成的血管腔) Golem (1980)
Among the plankton there were many animals, such as the salpa and the appendicularia, both ancestors of the vertebrates.[CN] 在浮游生物中有许多动物 诸如被囊动物和尾索属动物 两者都是脊椎动物的祖先 Origins of Life (2001)
Fortunately, pikala, the forerunner of all vertebrates, is among the 20% that survived.[CN] 幸运的是 所有脊椎动物的祖先 鼠免科(Pika) 是在存活的20%之中 Origins of Life (2001)
warm or cold blooded, mammal, vertebrate or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike.[CN] 温血或冷血动物,哺乳动物 脊椎动物或非脊椎动物, 鸟类,爬行类,两栖类,鱼类和人类。 Earthlings (2005)
These tiny strangely- shaped invertebrates provided most of the nourishment for the coral reef.[CN] 这些细小 形状奇怪的无脊椎动物 是珊瑚礁大部份的食物来源 Origins of Life (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top