ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

聴衆

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聴衆-, *聴衆*
Japanese-English: EDICT Dictionary
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] (n) audience; attendance; hearers; (P) [Add to Longdo]
聴衆を飽かさない[ちょうしゅうをあかさない, choushuuwoakasanai] (adj-i) hold the attention of the audience [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a large audience at the concert.コンサートには大勢の聴衆がいた。
There was a large audience at the concert.コンサートの聴衆は多かった。
There was a large audience in the concert hall.コンサート会場には大勢の聴衆がいた。
The joke amused the audience.そのジョークは聴衆を楽しませた。
When the rock singer appeared on the stage, the audience at the concert clapped loudly.そのロック歌手が現れると、聴衆は大きな音をたてて拍手をした。
The hero's speech touched the entire audience.その英雄の演説はすべての聴衆に感動を与えた。
The speech deeply affected the audience.その演説は聴衆に深い感動を与えた。
The performance got get terrific applause from the audience.その演奏は聴衆からすばらしい拍手を得た。
When the singer appeared on stage the audience gave him the Bronx cheer, because he dumped his wife for another woman.その歌手が舞台に現れると聴衆は彼にブーブーという野次を飛ばした。なぜなら彼は自分の妻を捨てて他の女性に乗り換えたからだ。
The lecture gripped the audience.その講演は聴衆の心をつかんだ。
How large do you make the audience?その聴衆の人数はどれくらいだと思いますか。
The pianist played a trick on the audience.ピアニストは聴衆をだました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 1943, the german physicist Werner Heisenberg delivered a physics lecture to a packed hall in Zurich.[JA] 1943年, ドイツの物理学者 ヴェルナー・ハイゼンベルグは チューリッヒで満場の聴衆に 物理の講義を行った. The Turk (2008)
"the way to gain an audience is you wait, and you wait. "[JA] "聴衆を獲得する方法はとにかく待つことだ"と言ったよ Stay with Me (2008)
You'll have a stage and an audience.[JA] ステージと聴衆が有るわ StreetDance 3D (2010)
The crowd goes wild.[JA] 聴衆も興奮して A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
After all Taliban is still the enemy and how could we tell the audience that we almost made friends with one?[JA] 私たちが見たものとイムランと ともに経験した大部分を 結局 タリバーンは敵であり 聴衆にどう言えばよいか... .... Kabul Express (2006)
Modern audiences got savvy to the rules of the originals, so the reversals become the new standard.[JA] 聴衆は 本物を理解し 逆転の発想が 新基準になる Scream 4 (2011)
Well, it started off boring and slow... with Not Sure trying to bullshit everyone with a bunch of smart talk.[JA] "ノット・シュア"はカマ口調で 聴衆を馬鹿にしたように話しました Idiocracy (2006)
On present showing none shall get through the Royal Ballet auditions.[JA] ロイヤルバレーの聴衆にはとても見せられない StreetDance 3D (2010)
"I have come to cast fire on you", he would tell those who came to hear.[JA] あなたにも 私の火を投げてあげます 彼は聴衆に話すでしょう The Mill and the Cross (2011)
I had the perfect audience--[JA] 聴衆が揃っていた... The Man from Earth (2007)
One of the audience members was Moe Berg, an ex-professional baseball player working as a spy for the O.S.S.[JA] その聴衆の中には モー・バーグがいた. 彼は 元大リーグ選手で, 戦略諜報局のスパイとして活動. The Turk (2008)
- Well, I had to say something. You were being difficult, embarrassing me in front of my crowd.[JA] 君は手強くて 私は聴衆の手前 困惑していたんだ Yes Man (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] Zuhoerer, Zuhoererschaft, Publikum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top