ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耸肩

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耸肩-, *耸肩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸肩[sǒng jiān, ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] to shrug one's shoulders, #23,736 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She shrugged her shoulders.[CN] 她耸耸肩 - 你没什么东西可以给我留下的吗? A Simple Story (1959)
I warned her, but she shrugged her shoulders. "What's it got to do with you?" She said.[CN] 我向她提出过警告 她却毫不在意地一耸肩 Rebecca (1940)
Don't shrug.[CN] 你不要光是耸肩 Don't shrug. We'll Live Till Monday (1968)
It used to be I would see a bag like that... and just shrug and think, "Well, there's that bag. "[CN] ... 然后耸耸肩想,"好吧,有一个袋子" Blue in the Face (1995)
Still, I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe.[CN] 我一向都是耸耸肩 忍耐了下来 因为我们族人 正是以忍耐而著称 The Merchant of Venice (2004)
What business is that of yours?[CN] 别耸肩 小子 Scent of a Woman (1992)
All the Foreign Office does is shrug and say we mustn't upset the Kumranis.[CN] 外交部只会耸耸肩 All the Foreign Office does is shrug 解释我们惹不起库朗人 and say we mustn't upset the Kumranis. The Bishops Gambit (1986)
Big Bird shrugs off his secret service,... covers her with his coat, end of story.[CN] "大鸟"(总统)耸肩表达对特勤部的不满,... 给她披上他的大衣, 这就是故事的结局 Wag the Dog (1997)
She shrugged, sighed in annoyance in a way I'd never heard, and edgily, silently, finished the cut.[CN] 她耸耸肩, 生气的叹息到 我从未听到过这样, 急噪地, 静静地, 剪完了头发。 The Hairdresser's Husband (1990)
The young man just shrugged and finished his glass.[CN] 年轻人耸了耸肩膀 干掉杯中的酒 See How They Fall (1994)
Don't hunch your shoulders. You have beautiful tits.[CN] 别耸肩膀 你的胸很美 Summer Lovers (1982)
-Well,Iguessso. Thewomanshruggedher shoulders.[CN] - 就是问问 那女人耸耸肩 A Simple Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top