ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耸人听闻

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耸人听闻-, *耸人听闻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸人听闻[sǒng rén tīng wén, ㄙㄨㄥˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] to sensationalize (成语 saw); deliberate exaggeration to scare people, #43,147 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And notoriety and this sensational publicity... and I'd said, "Your Honor, I'm willing to enter a plea of 'guilty'... and let you sentence them to life in imprisonment"... do you suppose the State's Attorneys would raise their voices in protest?[CN] 这么声名远扬, 耸人听闻... 我会说,"法官大人, 我恳求判有罪"... 判他们终生监禁... Compulsion (1959)
The hideous incident that you referred to, isn't it?[CN] 这就是你所说的那 耸人听闻的事件对吗? Dogra Magra (1988)
I'm not speaking from hearsay.[CN] 我可不是耸人听闻 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
He rooted around in the bell tower. It was sensational.[CN] 他在钟楼里生活 真耸人听闻 Girls in the Night Traffic (1976)
Don't make it sound like that. Everything has to be learned, even kissing.[CN] 别这样耸人听闻 一切都得学 即使是接吻 Peyton Place (1957)
That last report was pretty ghastly.[CN] 最后一篇报道怪耸人听闻的 你记得不 The Lady Vanishes (1938)
Much more is learned from bits of broken pottery than from all the sensational finds.[CN] 比起所有那些耸人听闻的发现 这些零星破陶器碎片倒是能告诉我们更多东西 The Mummy (1932)
I mean, she's so melodramatic.[CN] 她 如此耸人听闻 Embrace of the Vampire (1995)
Sensational stories![CN] 耸人听闻故事! My Twentieth Century (1989)
God, you look sensational.[CN] 上帝,你看起来耸人听闻 The Swimmer (1968)
And we think that following these discouraging events, other delegations should express their views on these new shocking and disturbing.[CN] 我们认为事态发展至此 其他的代表团对这件耸人听闻的事件也应有所看法 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
I promise that you and Madame Ballon will be inconvenienced little... and that the Ballon name will not suffer the sensationalism of the press.[CN] 我承诺贤伉俪将受到最少的打扰 巴隆家族的名声不为耸人听闻媒体所损 A Shot in the Dark (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top