ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考量

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考量-, *考量*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考量[kǎo liáng, ㄎㄠˇ ㄌㄧㄤˊ, ] to consider; to give serious consideration to sth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without any consideration of the fate of the others...[CN] 不必考量其他人的安危 The Killing (1956)
There's a time when I think you have to cut your losses.[CN] 有时候重新考量损失是必要的 The Untouchables (1987)
I've examined every possible angle and I believe there's only one way to proceed.[CN] 我已经仔细考量过每一种可能性 我相信 现在只有一条路能行得通 Episode #2.4 (1990)
But since there has been no previous violation of this statute, there's no precedent to guide the bench passing sentence.[CN] 但是因为对于本条法律 没有任何违反的先例 本法庭没有任何判例 可以用来参考量 Inherit the Wind (1960)
I welcome any enterprise that will increase my stock, which is considerable.[CN] 欢迎任何增加我存量的企业.. 都列入考量 Goldfinger (1964)
In the interests of our Anglo-Soviet relationships, that can be arranged.[CN] 考量英俄双边关系 我相信这是可以安排的 Octopussy (1983)
Penetrating the inner core of my being.[CN] 考量自己的內心品性 If.... (1968)
Confronted with such serious matters, a man must answer to his moral conscience beyond all considerations of politics or party lines.[CN] 面對這一嚴重問題 一個人必須遵循自己的道德良知來說話 將一切政治考量和黨的路線拋到腦後 Hands Over the City (1963)
It's all a game... for Weaver's benefit.[CN] 这不过是为了维尔 的利益而考量的比赛 This Sporting Life (1963)
Let us not be invaded by carnal thoughts[CN] 就不要被肉身的考量所侵占 Augustine of Hippo (1972)
Dear Father Anselme... try as I may, I cannot see... the necessity for the interview you suggest.[CN] 亲爱的安森神父,我考量再三 仍觉得没有必要 接受他会面的提议 Dangerous Liaisons (1988)
But that's your concern.[CN] 但你们有自己的考量 Episode #1.6 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top