Search result for

老师

(5 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -老师-, *老师*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 老师 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *老师*)
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
老师[เหล่าซือ] (n ) ครู,อาจารย์

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, / ] teacher [Add to Longdo]
语文老师[yǔ wén lǎo shī, / ] language and literature teacher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top