ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

美术

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美术-, *美术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]
工艺美术[gōng yì měi shù, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] applied art, #22,929 [Add to Longdo]
美术[měi shù guǎn, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] art gallery, #26,009 [Add to Longdo]
中国美术[Zhōng guó Měi shù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] China National Art Gallery, #46,643 [Add to Longdo]
美术[měi shù pǐn, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] an art object, #132,584 [Add to Longdo]
美术[měi shù shǐ, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ ㄕˇ, / ] history of art [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't think I'm rude, but it doesn't matter to me what an art critic says.[CN] 恕我无礼 美术评论家说什么可与我无关 The Trouble with Harry (1955)
ART ASSOCIATIONS' JOINT EXHIBIT[CN] 美术协会 联合展出 Late Spring (1949)
I intend to produce paintings, not children.[CN] 我想专心创作美术,不是创造小孩 Separate Tables (1958)
Yes, and my friend here, art critic for the Modern Museum, he says —[CN] 噢 我的朋友是现代 博物馆的美术评论家 The Trouble with Harry (1955)
Art Direction by TATSUO HAMADA[CN] 美术 滨田辰雄 Tokyo Story (1953)
Museums, art galleries, Concerts.[CN] 博物馆 美术馆 音乐会 The Hustler (1961)
Shizuo Yamauchi[CN] 厚田雄春 美术 Good Morning (1959)
Et puis comprenez, monsieur, que ceci est une caricature... et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture... n'est pas de reproduire une vulgaire photographie... mais de faire ressortir les caractéristiques d'un fasciès... vues selon la personnalité de I'artiste, même en les exagérant.[CN] 先生您要知道 我画的是漫画 你好好想想 美术的功能并非 无聊的复制一个画面 Design for Living (1933)
He doesn't want them, you do. So all that matters is what you think.[CN] 又不是那美术评论家购买 而是你 所以最主要是你怎么想 The Trouble with Harry (1955)
You exhibited a painting at the Shale Galleries.[CN] 你在页岩美术馆办过画展 Design for Living (1933)
What I mean, Sam — I ain't educated in fancy art, but I do know the face of a dead man when I see one, and this is it.[CN] 我的意思是 山姆 我可没接受过抽象美术的教育 但我看到这个后我就知道 死人的脸是怎样的啦 就是这样 The Trouble with Harry (1955)
Bates, get some men, search those galleries. John, take charge of the stage.[CN] 贝茨,加派人手,搜索美术馆 约翰,你负责舞台 The Lodger (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top