ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

美名

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美名-, *美名*
Japanese-English: EDICT Dictionary
美名[びめい, bimei] (n) good name; high reputation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is why L. A. is famous all around the world-- for its fine cuisine.[CN] 美名远扬的缘故吧 欢迎光顾温迪餐馆,请问要点什么? Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
It's got a great name. Know what it's called?[CN] 它還擁有個美名,你知道嗎? Wit (2001)
The Shao Lin Temple is splendid.[CN] 少林寺美名辉煌 The Shaolin Temple (1982)
You know, when a sweet-mouthed girl like you has a fancy case like this... a man gets to thinkin´ where´s the wallet?[CN] 看到一个象你这样有着精美名片夹的娘们... 我就会想你的钱包在哪? Nothing to Lose (1997)
It's an error in judgment, in a molecular way.[CN] 當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言 Wit (2001)
"...the compassionate society." Got that?[CN] "仁爱社会之美名" 记下了 伯纳? "The compassionate society". Got that? The Compassionate Society (1981)
that they are true and in those things that have beauty.[CN] ... 那些真实的... ... 那些有美名的. Jesus Camp (2006)
This is the story of Tobruk and the men who made up its garrison, of the fight they made against the pick of Hitler's troops, and of the nickname they won with blood and bore with pride - the Desert Rats.[CN] 这是关于托布鲁克及其保卫者的故事, 是托布鲁克的保卫者们 与希特勒的精锐部队奋战的故事, 他们用鲜血赢得了 "沙漠之鼠"的美名. The Desert Rats (1953)
- Is it worth it? - I don't know.[CN] 就是和平缔造者的美名 Flight of the Intruder (1991)
You're getting a reputation as the "can do" guy.[CN] 你赢得"万事通"的美名 Mercury Rising (1998)
But for the good family name, this marriage would be worthwhile.[CN] 但因为家庭美名 这婚姻结得好 Come Play with Me (1968)
But in the crossword puzzle world, it kind ofhas that same cachet.[CN] 但是在縱橫填字游戲的世界里 它也有這種美名 Wordplay (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top