ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢课

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢课-, *罢课*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢课[bà kè, ㄅㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] student's strike, #54,206 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's great to be a free Syracuse University.[CN] 赛洛基斯大学罢课太棒了 Born on the Fourth of July (1989)
They called it a strike and a struggle for human rights.[CN] 他们称之为罢课,称之为人权斗争 They called it a strike anda struggle for human rights. We'll Live Till Monday (1968)
A strike, huh?[CN] - 罢课! 嗯? ! We'll Live Till Monday (1968)
We're on strike![CN] 我要罢课 Girlfriend Boyfriend (2012)
There's a strike today, nobody told you?[CN] 今天罢课 没人告诉你吗? Candido erotico (1978)
ORGANIZER: Yesterday I was at Brooklyn College, NYU. They were both closed down.[CN] 昨天我去布鲁克林大学 纽约大学,他们都罢课 Born on the Fourth of July (1989)
We refuse classes[CN] 基于个人理由,今天罢课 Battle Royale (2000)
What are your claims?[CN] - 你们罢课的理由是什么? - 伊利亚・谢苗诺维奇,我们想 We'll Live Till Monday (1968)
Right on, man! Shut it down![CN] 对,罢课 Born on the Fourth of July (1989)
I declare the school will go on strike until the students are released.[CN] 我宣布,罢课 直到释放学生的那一天 Beginning of the Great Revival (2011)
Students, workers and merchants are all on strike.[CN] 学生罢课、工人罢工、商人罢市 Beginning of the Great Revival (2011)
Strike now, shut it down![CN] 罢课,关校! Born on the Fourth of July (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top