ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢手

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢手-, *罢手*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, / ] give up, #40,842 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never knew a prospector yet that died rich.[CN] 从来没听说哪个采矿工发财后罢手不干的 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
He won't break off now.[CN] 他不肯罢手 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
James.[CN] 詹姆士,他会找我的 我知道他不会罢手 Live and Let Die (1973)
I know when to quit. You don't.[CN] 我知道何时该罢手 你却不能 The Hustler (1961)
Darling, they won't stop till they get you.[CN] 他们不达目的不会罢手 Foreign Correspondent (1940)
And nobody's going to stop me even if they try to kill me.[CN] 哪怕要杀了我 我也绝不罢手 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
And I got another 20, says she's not finished yet![CN] 我又赌20块 赌她仍不会罢手! Still of the Night (1982)
I'll have your son, Mr. Dunson, if you'll stop now.[CN] 若你立刻罢手 唐先生 我可以答应你 Red River (1948)
Stop now and go back where you came from, I'll have your son.[CN] 立刻罢手回到你的家乡去 -我可以答应你 Red River (1948)
They'll stop at nothing.[CN] 不达目的决不罢手 Foreign Correspondent (1940)
I'm happy that you know, because I want us to stop it.[CN] 我很高兴你知道了 因为我想罢手 Rider on the Rain (1970)
Are you giving up?[CN] 你罢不罢手 The Avenging Eagle (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top