ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢工

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢工-, *罢工*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢工[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] strike; go on strike, #9,185 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A strike at the arms factory.[CN] 武器工厂发生了罢工 The Great Dictator (1940)
Tell 'em to come out with us, Tom.[CN] 号召大家跟我们一起罢工吧! The Grapes of Wrath (1940)
How many were going to strike?[CN] 有多少人打算参加罢工 The Great Dictator (1940)
Considerable uncertainty in the business picture.[CN] 生意相当地不稳定。 罢工。 破坏性的收税。 The Best Years of Our Lives (1946)
What strike?[CN] 什么罢工 His Girl Friday (1940)
That kind of propaganda is bad anywhere, but inciting the attendants... of the powder room to go on strike?[CN] 那种宣传在任何地方 都非常糟糕 但是她在煽动 化妆室的服务员们罢工 Ninotchka (1939)
- This here's a strike.[CN] -我们在罢工 The Grapes of Wrath (1940)
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.[CN] 罢工的领导者都是黑人, 没有一个是白人 The Great Dictator (1940)
Always involved in strikes and stuff.[CN] 总牵扯入罢工什么的中 Quai des Orfèvres (1947)
Two days out and they'll pay us... pay us all five, maybe seven.[CN] 罢工持续两天,他们就会让步 给我们5美分,甚至7美分 The Grapes of Wrath (1940)
Spare the strikers and permit them to return to work.[CN] 解散那些罢工者,允许他们返回工作 The Great Dictator (1940)
A strike?[CN] 罢工 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top