ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罢休

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罢休-, *罢休*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢休[bà xiū, ㄅㄚˋ ㄒㄧㄡ, / ] to give up; to abandon (a goal etc); to let sth go; forget it; let the matter drop, #25,622 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men will stop at nothing.[CN] 这些人是决不会罢休 The 39 Steps (1935)
Do you think he'd stop prowling in those woods until he found the red house?[CN] 你以为他停止过溜进林子 不找到红屋不罢休吗? The Red House (1947)
Then, to crown it all, you get cold feet and come running along here to hide, bringing the wretched child with you.[CN] 然而你还不罢休 把那可怜的小孩带来这里躲藏着 The Man Who Knew Too Much (1956)
I keep forgetting you can't draw a deep breath in this room without being heard all over the house.[CN] 我忘了你不让整个屋子的人 听见是不会罢休的! Leave Her to Heaven (1945)
Nothing would satisfy Mrs. Dimmock.[CN] 迪莫克太太不肯罢休 What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
I knew you wouldn't leave it like that.[CN] 我知道你不会罢休 Double Indemnity (1944)
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.[CN] 不需要专家就看得出 狄扬不会罢休,骚乱, 绝食或是别的什么 The Ugly American (1963)
These men will stop at nothing.[CN] 这些人是不达目的不罢休 The 39 Steps (1935)
Not without getting hold of that bag.[CN] 不拿到包我不罢休 Rider on the Rain (1970)
I won't be satisfied until I'm sure it's the chair.[CN] 不送上电椅我是不会罢休 I Wake Up Screaming (1941)
but he wouldn't quit not if his life depended on it.[CN] 有时还连玩三个晚上 但他就是不肯罢休... 即便要他的命也一样 他... How the West Was Won (1962)
Let's not go on a fishing expedition. All right, don't tell me.[CN] 我想他不会罢休 The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top