ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缠足

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缠足-, *缠足*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠足[chán zú, ㄔㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] foot binding, #70,795 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The girl is too old for binding.[CN] 孩子年纪大了 不能缠足 White Moon (2014)
I cannot report to my superiors that the law against foot-binding is being fully enforced in the district of Yang Cheng.[CN] 我不能报告给我的上级... 反对缠足的法律... 正在杨城地区... The Inn of the Sixth Happiness (1958)
We would have started at an earlier age were that her father's want.[CN] 如果她父皇有意给她缠足的话 我们会在她小的时候给她缠的 White Moon (2014)
He bound her.[CN] 他给她缠足 White Moon (2014)
It is wrong for them to hobble on crippled feet.[CN] 缠足是种错误的做法 奶奶,这个命令都是对我们的小孩子好 不是坏的 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
You're a serpent near my leg...[CN] 别像毒蛇缠足十尺长 Enthiran (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top