ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缠绕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缠绕-, *缠绕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, / ] twisting; to twine; to pester; to bother, #15,773 [Add to Longdo]
缠绕[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wrapping wire in the opposite direction meant I could keep the cloth twisted.[CN] 以相反的方向绕着 让布条一直缠绕 A Man Escaped (1956)
And I take the chidl nicely tightened up this way... Boys, imshi, quickly![CN] 先缠绕 Ukradená vzducholod (1967)
- Hold still, Spool.[CN] - 把握剧照,缠绕在线桥上。 How I Won the War (1967)
Following me around, beating in my head, never letting up.[CN] 缠绕我身,击打我头 从不停息 Detour (1945)
Why, your world with Candy will become so warped... that you'll hate all men... and you'll hate yourself... because you'll become a social problem, a medical problem... a mental problem... and a despicable failure as a woman.[CN] 肯蒂和你的世界会缠绕至没气 然后你会恨所有的男人 恨你自己... The Naked Kiss (1964)
Yes, but it's tipped with hair![CN] 上面缠绕的是头发 Goto, Island of Love (1969)
Always dreams with you, never common sense. Oh, Scarlett![CN] 那便不用令我缠绕著你 Gone with the Wind (1939)
My heart's twined around his suspenders[CN] 我的心缠绕在他的背带 Calamity Jane (1953)
Dooley, Spool, take the barn.[CN] Dooley,缠绕在线桥上, 占据谷仓。 How I Won the War (1967)
The bloody rag I had wrapped around my wrist hadn't caught his attention he'd have seen the bundle for sure.[CN] 缠绕在我手腕周围血红色的破布 没有引起他的注意... ...不过他应该注意到了 Detour (1945)
Yes, she'd be nothing more than a ghost haunting the past by this time.[CN] 没错,现在她只是 一个被过去缠绕的幽灵 Long Day's Journey Into Night (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top