ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缓冲器

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缓冲器-, *缓冲器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] buffer (computer science), #74,196 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The buffer circuit has been torn out.[CN] 缓冲器被破坏 The buffer circuit has been torn out. The Hunt for Red October (1990)
Fireplace, parquet floors, bumper pool table in the basement.[CN] 壁炉 镶花地板 在地下室有带缓冲器的六袋台球桌 The Ride (2006)
All of these animals have shock absorbers.[CN] 这些动物都有自己的缓冲器 Concussion (2015)
Yeah, new buffer, new gas rings.[CN] 是的,还换了新的缓冲器,新的枪栓。 S.W.A.T. (2003)
Pump the grey water to the forward tank, they'll act as a buffer.[CN] 泵送灰水到向前油箱,他们会充当缓冲器 Chapter One (2014)
-The bumper?[CN] -缓冲器? Paradise Now (2005)
Look, it's not the bumper, it's the ground.[CN] 瞧,不是这个缓冲器,是地面有点不平 Paradise Now (2005)
The ground is sloped, the bumper is fine.[CN] 地面有个斜坡,但缓冲器是好的 Paradise Now (2005)
Like a buffer, you know?[CN] 你就像个缓冲器, 当你爸爸闹情绪时 1453 01: 16: 29,349 Failure to Launch (2006)
Then who? Who can make the buffer?[CN] 谁 谁会做缓冲器 Hollow Man II (2006)
The van's on rue Cockerill. The keys are in the bumper.[CN] 车子在可哥瑞里街 钥匙在缓冲器 La Promesse (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top