ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绘画

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绘画-, *绘画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; painting, #8,832 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One man does it from a pulpit, another through a book or a painting.[CN] 有的人在布道坛上服侍上帝, 有的人通过书籍或绘画 Lust for Life (1956)
There's so much to learn, not only about drawing, but people.[CN] 要学的东西太多了,不仅是绘画方面的,还有关于人的 Lust for Life (1956)
Do you care for painting, Miss Morton?[CN] 你喜欢绘画吗 莫顿小姐 Strangers on a Train (1951)
When you graduated, you went to Paris and you studied painting for a while.[CN] 毕业后,去巴黎学了一阵绘画 Leave Her to Heaven (1945)
Bruno, I do wish you'd take up painting.[CN] 我希望你会喜欢绘画 Strangers on a Train (1951)
The Japanese paint as simply as we breathe.[CN] 日本人绘画就像我们呼吸一样简单 Lust for Life (1956)
The great Tod Butler, fiery American painter who approached his canvases like a prizefighter.[CN] 巴特勒 绘画就像拳击的 狂热的美国人 The Woman on the Beach (1947)
- Is that painting?[CN] 世上竟然有那样的绘画吗? Lust for Life (1956)
Why did you give up painting?[CN] 一为什么放弃绘画了? Leave Her to Heaven (1945)
It's the problem of translating light into the language of paint.[CN] 问题在于如何让光线来叙述绘画作品 Lust for Life (1956)
In fact, it seems to be rather the thing among civil servants, music, painting, writing.[CN] 这在公务员间十分常见 音乐绘画 写作 The End of the Affair (1955)
like a painting.[CN] 就像绘画 like a painting. I Married a Witch (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top