ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纸片

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纸片-, *纸片*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸片[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The burnt paper.[CN] 烧过的纸片 Murder on the Orient Express (1974)
Remember that piece of soggy cardboard with our address on it?[CN] 还记得那张湿透了的有我们地址的纸片 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
More precisely the remains of a newspaper for he had torn it to shreds.[CN] 更确切地说 是残留的报纸片儿 因为他把报纸撕碎了 The Resident Patient (1985)
I want you to pick up every cigarette butt, every scrap of paper, every weed.[CN] 我要你们捡起每个烟屁股 每张纸片和每根杂草 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Is it true that you've been designated a coward... simply and purely because you drew a slip of paper marked "X"?[CN] 仅仅是因为你抽出来一张标有"X"的纸片 是这样吗? 是的,长官 Paths of Glory (1957)
It's a mere scrap of paper.[CN] 这只是张小纸片而已. The Great Dictator (1940)
"That's what happens to people who aren't working class."[CN] 站上桌子,互相挥舞纸片 好耶! Oil (1982)
I didn't say I wouldn't tear it up. It's all in little pieces now.[CN] 我没说我会撕掉 现在全成了碎纸片 His Girl Friday (1940)
You think I am a suspect?[CN] 我用它为我的设计剪纸片 Giallo a Venezia (1979)
These scraps may have been left by the killer.[CN] 然后他把一个印有「R」字的小纸片 塞进她无名指的指甲缝里 Episode #2.1 (1990)
At the base of the mound of dirt is a torn piece of newsprint written with the words, which appear to be in blood,[CN] 泥巴下面压了一张纸片 上面似乎用鲜血写了一些字 Episode #1.1 (1989)
Why didn't you tell me about those notes?[CN] 你为什么不告诉我那些纸片 The Mirror Crack'd (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top