ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约瑟

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约瑟-, *约瑟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约瑟[Yuē sè, ㄩㄝ ㄙㄜˋ, ] Joseph (name), #95,255 [Add to Longdo]
约瑟[Yuē sè fū, ㄩㄝ ㄙㄜˋ ㄈㄨ, / ] Joseph (Biblical name), #46,042 [Add to Longdo]
约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, / ] Joseph Needham, #62,350 [Add to Longdo]
约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, ] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China, #62,350 [Add to Longdo]
约瑟[Shèng Yuē sè fū, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄙㄜˋ ㄈㄨ, / ] Saint Joseph, #536,186 [Add to Longdo]
斯密约瑟[sī mì yuē sè, ㄙ ㄇㄧˋ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, / ] Joseph Smith [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We find this in dead guard's hand, Sir Joseph.[CN] 我们在这位死去的守卫手里发现了这个 约瑟夫爵士 The Mummy (1932)
I called to see Sir Joseph.[CN] 我来拜访约瑟夫爵士 The Mummy (1932)
May I see that scroll, Sir Joseph?[CN] 我能看看那卷轴吗, 约瑟夫爵士? The Mummy (1932)
Glad to meet you. My name is Joseph Kratz.[CN] 很高兴见到你 我叫约瑟夫·克拉茨 'G' Men (1935)
Sir Joseph, you seem disturbed.[CN] 约瑟夫先生, 你看起来很困扰 The Mummy (1932)
Miss Helen Grosvenor, my old friend Sir Joseph Whemple, Frank Whemple.[CN] 海伦·格罗夫纳小姐, 我的老朋友 约瑟夫·温普尔爵士,还有弗兰克·温普尔. The Mummy (1932)
Oh, that's all very true, Sir Joseph, but, after all, we're human.[CN] 噢,千真万确,约瑟夫爵士 但是,我们终归只是人类 The Mummy (1932)
"Joseph Lynch" and "heading west"? What..?[CN] 约瑟夫·林奇 和 朝西部走 什么 'G' Men (1935)
- I am addressing Sir Joseph Whemple?[CN] - 您是约瑟夫·温普尔爵士吗? The Mummy (1932)
Joseph.[CN] 约瑟 Wuthering Heights (1939)
Trying to teach me a lesson in patience, Sir Joseph?[CN] 你在试图给我上有关耐心的一课吗? 约瑟夫爵士 The Mummy (1932)
Sir Joseph was just wondering how you knew where the tomb of the princess Anck-es-en-Amon was hidden.[CN] 约瑟夫先生刚才还对你是 是如何知道安娜卡苏纳蒙公主陵寝的所在 感到非常疑惑 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top