ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

縮減

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -縮減-, *縮減*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缩减[suō jiǎn, ㄙㄨㄛ ㄐㄧㄢˇ, / ] to cut; to reduce, #15,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縮減[しゅくげん, shukugen] (n,vs) reduction; diminishment; contraction [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"This is a staggering thought.[CN] -1933年美國國內貨幣供應縮減了27%) 在貸款供應枯竭的同時錢的供應也劇烈縮水 Money as Debt (2006)
And I will reduce Jake sentence.[CN] 我就縮減傑克的刑罰 Snitch (2013)
Pardon the glove. We've had a few budget cutbacks.[CN] 體諒下那手套吧 我們的預算縮減 License to Wed (2007)
How much?[CN] 縮減多少? Snitch (2013)
Before, he worked for 10 years at an animal control center, but he was laid off due to budget cuts.[CN] 此前他在動物控制中心干了十年 但因為預算縮減被裁員解雇了 Rabid (2014)
Exports collapsed, and we're talking like 30 percent.[CN] 出口縮減 大概有30% Inside Job (2010)
..you reduce my sin sentence to a year.[CN] 你把我兒子量刑縮減為一年 Snitch (2013)
Judges has no say to reduce sentence.[CN] 法官絕不會縮減判決 Snitch (2013)
The SEC Office of Risk Management was reduced to a staff, did you say, of one?[CN] 也有能力進行裁員 SEC風險管理辦公室 - 將被縮減為一名員工 你是這麼說的麼 一個人? Inside Job (2010)
If I help them make arrest, They'd reduce Jason's sentence.[CN] 如果我幫助他們拘捕 他們就縮減傑森的量刑 Snitch (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top