ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

綿綿

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -綿綿-, *綿綿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿綿] continuous; uninterrupted, #19,610 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
綿綿;綿々[めんめん, menmen] (adj-t,adv-to) unbroken; endless; continuous [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only have this one daughter[CN] 我只有綿綿一個女兒 Diao nu (1978)
Mien Mien![CN] 綿綿 Diao nu (1978)
Do you know Mien Mien?[CN] 請問你跟綿綿很熟吧 Diao nu (1978)
Work for Mien mien?[CN] 幫綿綿幹活? Diao nu (1978)
Two old ginseng as her dowry[CN] 兩枝老山參給綿綿做嫁妝 Diao nu (1978)
I want Mien mien to marry you[CN] 我要將綿綿嫁給你 Diao nu (1978)
We won't tell her[CN] 咱們不讓綿綿知道就是了嘛 Diao nu (1978)
The vengeful demon... will make the villain pay![CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}此情此恨何時盡 {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}陰陽雙生兩綿綿 The Iron Crown (1972)
Go with Mien mien and take along the hides[CN] 你同綿綿帶點皮貨去賣 Diao nu (1978)
Not for me but for Mien mien[CN] 是幫綿綿 Diao nu (1978)
Mien Mien and the other[CN] 綿綿她們 Diao nu (1978)
And the singing was so soft, so heartrending...[CN] 軟綿綿的,悲傷的歌... Cremator (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top