ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

紧急状态

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紧急状态-, *紧急状态*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急状态[jǐn jí zhuàng tài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of emergency [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taiwan emergency, Philippines.[CN] -台湾外交紧急状态 菲律宾 All the President's Men (1976)
The Soviets saw our bombers scramble and went on alert.[CN] 那些苏联人看见我们的轰炸机紧急起飞 并且进入紧急状态 WarGames (1983)
Germany lived under a permanent state of emergency.[CN] 德国人生活在永久的紧急状态之下 A New Germany: 1933-1939 (1973)
The news that got to Brasília about the state of emergency were really daunting for us.[CN] 传来里约热内卢的有关紧急状态的消息 The news that got to Brasília about the state of emergency 真的令我们望而生畏。 were really daunting for us. Jango (1984)
When they failed to return after 16 hours, we declared an emergency.[CN] 他们16个小时之后还没有回来 于是我们宣布进入紧急状态 Solaris (1971)
Jango tried to use a state of emergency to overcome, in a political manner, the military reaction against the governor and reestablish the authority of his administration.[CN] 杨戈试图用州紧急状态 Jango tried to use a state of emergency 以一种政治的方式,克服反对州长的军队反应 to overcome, in a political manner, the military reaction against the governor 并重新建立他政府的权威。 Jango (1984)
We did not know at that time if the correlation of powers allowed the installation of a state of emergency in this country that would not be later changed by the majority forces, by the reactionary part of PSD, in alliance with UDN,[CN] 我们不知道在那个时候如果权力关系 We did not know at that time if the correlation of powers 允许在这个国家设置州紧急状态 allowed the installation of a state of emergency in this country 它不会以后被多数势力改变, that would not be later changed by the majority forces, Jango (1984)
Are these elevators programmed for emergencies?[CN] 你肯定这些电梯是按紧急状态设置的? -这两层是 The Towering Inferno (1974)
The state of emergency was called in Rio de Janeiro during a meeting between Jango, his ministry and the military ministers.[CN] 在里约热内卢紧急状态被宣布 The state of emergency was called in Rio de Janeiro 在杨戈,他的部和军事部长们 during a meeting between Jango, his ministry 之间的会议期间, and the military ministers. Jango (1984)
After Jango arrived in Brasília and we found out that the project for state of emergency had started to be amended, to enable violations of domicile, and allowing all of the abuses that became commonplace after '64,[CN] 杨戈到达巴西利亚之后 After Jango arrived in Brasília 我们发现,紧急状态的项目 and we found out that the project for state of emergency 已经开始被修改,变成侵犯住所, had started to be amended, to enable violations of domicile, Jango (1984)
Emergency stations.[CN] 紧急状态 The Spy Who Loved Me (1977)
Nick, Pete, Jerry, there's a fire in the barn.[CN] 尼克、彼得、谢利,紧急状态 Airplane! (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top