ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

紧急应变

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紧急应变-, *紧急应变*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急应变[jǐn jí yīng biàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] emergency management [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Post New Orleans, several people whose opinions I'm supposed to respect have told me... you're the best man FEMA has.[CN] 在新奥尔良风灾善后工作中 有很多人向我表扬你 说你是紧急应变管理 最出色的人员 Futureshock: Comet (2007)
Don't you have emergency procedures?[CN] 没有紧急应变程式吗? Devil (2010)
Excuse me sir, are you from FEMA?[CN] 你是联邦紧急应变管理的人吗? Futureshock: Comet (2007)
We would practice it as a contingency plan.[CN] 我们当作紧急应变计划来练习 Battleship (2012)
I have to meet with the director of FEMA-- This is very urgent.[CN] -我要跟联邦紧急应变中心开会 The Day After Tomorrow (2004)
There was a hazmat team cleaning up the mess, testing the water.[CN] 发现紧急应变小组正在清理现场 在做水测试 The Enemy Walks In (2002)
HAZMAT team scoured the scene, but didn't find any incendiaries.[CN] 化毒紧急应变小组安全封锁现场 但没有发现纵火犯 Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
It opens a box with escape gear in it.[CN] 就能开启紧急应变用的箱子 Steamboy (2004)
I need FEMAto work up an emergency mass evacuation strategy.[CN] 我要求联邦紧急应变管理 制订一个庞大的猧散计划 Futureshock: Comet (2007)
Live at the Metropolitan Police ... the emergency counter-terrorism committee is now meeting...[CN] 针对连续恐怖事件 而召开紧急应变会议的... WXIII: Patlabor the Movie 3 (2002)
Sir, they're suggesting that we re-commission the bunkerfacility... in the Greenbriar Hotel in West Virginia.[CN] 他们提议征用西弗吉尼亚州 联邦紧急应变管理处总部 格连巴酒店的地库 Futureshock: Comet (2007)
This is just damage control.[CN] 这只不过是需要紧急应变而已 Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top