ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟!-, *糟!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Bad![CN] 很糟! Night and the City (1950)
Oiksl Listen.[CN] 是烏七八糟! 聽著... If.... (1968)
Don't mess with officials![CN] 不要与官员一团糟! Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Worse since she talked to him.[CN] 跟她談過後更糟! The Deer Hunter (1978)
Terrible days, Livius.[CN] 真糟! The Fall of the Roman Empire (1964)
The whole mess![CN] 一团糟! Golem (1980)
You are only failing German.[CN] 德语... 我不喜欢德语 这很糟! The Punch Bowl (1944)
-You can't now, stop. -What a mess[CN] 你現在不能,停下來 什么一團糟! Courage for Every Day (1964)
Shit![CN] 糟! A True Mob Story (1998)
I'm sorry, I've made an awful mess![CN] 我很抱歉 我弄得一团糟! Submission (1976)
I've made such a mess here![CN] 我弄得一团糟! Submission (1976)
I feel bloody awful![CN] 我觉得真特么糟! Wake in Fright (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top