ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

精兵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -精兵-, *精兵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] elite troops, #30,023 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard King Jing has led a troop of 100,000 to receive Emperor and cast away the enemy.[CN] 听说靖王跟沙陀带来了十万精兵 要迎皇上回京,赶走贼人 The Heroic Ones (1970)
I brought all the warriors of Greece to your shores.[CN] 沃出动了希腊所以的精兵 Troy (2004)
The captain of the guards and three of his best men are to report to me disguised as merchants.[CN] 叫侍卫队长带三个精兵过来 Cleopatra (1963)
Grimbold, take your company right after you pass the wall.[CN] 葛林伯,率领精兵攻击右翼 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
I've 100,000 soldiers, 500 guards and 13 Generals, Wang is no match to us.[CN] 我有十万精兵五百家将十三太保 黄巢小儿是什么东西 The Heroic Ones (1970)
King, you've 100,000 soldiers, 500 guards and 13 Generals.[CN] 大王 你有十万精兵五百家将十三太保 The Heroic Ones (1970)
I want only combat troops, no decaying old men or children.[CN] 我只要精兵强将不要 老弱病残 The Night of the Generals (1967)
Then you led 5000 soldiers to battlefield...[CN] 打完了带五千精兵前去杀贼 The Heroic Ones (1970)
You have 2000 good men riding north as we speak.[CN] 目前有两千名精兵向北而来 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
They are to leave in the morning of the 9th.[CN] 率领由其中队士兵中 选拔出来的五名精兵 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Cun Xiao you take ten thousand soldiers to the north of Bianliang and set up war camp.[CN] 存孝你领一万精兵到汴梁城北 择地势险要处驻兵 我先书表朝廷奏明朱温谋害大臣 The Heroic Ones (1970)
Everyone led your troop to chase them.[CN] 各带精兵前去追剿 The Heroic Ones (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top