ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

節する

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -節する-, *節する*
Japanese-English: EDICT Dictionary
節する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every Sunday, Takashi loves to adjust his car's engine.毎週日曜日、たかしは車のエンジンを調節する
Oh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.ああそうそう、コメント欄のバグは文字間を調節するletter-spacingタグを使うと起こるものだったみたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The radial velocity parameters on the s.T.A.R labs satellite,[JA] シスコがラボの衛星の 視線速度設定を調節するならー Deadly Nightshade (1991)
I don't remember. I set the heat with my hand.[JA] 覚えてない 手の勘で調節する Planet Terror (2007)
The geruck gland, which is below the hypothalamus, is unique to the ziegevolk and is devoted solely to regulating the release of pheromones through the sweat glands.[JA] 視床下部の下方にある "香り腺"は色獣特有で フェロモンの放出を汗腺を通して 調節する機能に特化している One Angry Fuchsbau (2013)
Um, sonic projectors using cymatics to modulate the fuel.[JA] 燃料を調節する為に サイマティクスを使用したプロジェクターです Fantastic Four (2015)
The radial velocity parameters on the S.T.A.R labs satellite,[JA] シスコがラボの衛星の 視線速度設定を調節するならー Out of Time (2015)
I'll control it[JA] 調節する 3 Idiots (2009)
- Let me see if I can fix it.[JA] - 調節する Real Steel (2011)
And my skin has the ability to regulate temperature,[JA] そして私の肌には温度を 調節する能力がある Guardians (2017)
This is not what I expected.[JA] 言うまでもなく配線を 調節するのは複雑だ これは私が期待したものじゃない The Secrets in the Proposal (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top