ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

管家

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -管家-, *管家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] housekeeper; butler; manage one's household, #13,616 [Add to Longdo]
管家[nǚ guǎn jiā, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] housekeeper [Add to Longdo]
管家[nán guǎn jiā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] butler; majordomo; housekeeper [Add to Longdo]
管家职务[guǎn jiā zhí wù, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ ㄓˊ ˋ, / ] stewardship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Danvers is the housekeeper. Just leave it to her.[CN] 丹弗斯太太是管家 交给她就行了 Rebecca (1940)
I'll have a housekeeper and chamber maids up here immediately.[CN] 我这儿马上就要 有一个管家和女佣 Saratoga Trunk (1945)
Well, uh, Inspector... how did the butler strike you?[CN] 侦探 觉得那位管家如何 Design for Living (1933)
As long as we don't roll on the floor... and give the butler hysterics, we'll be cooking on the front burner.[CN] ...以及对男管家发疯 我们还是很不错 The Palm Beach Story (1942)
- Is this what you call the "butler"?[CN] 这就是你的管家吗? Ninotchka (1939)
It is the false steward that stole his master's daughter.[CN] 是那个坏管家偷了他东家的小姐 Hamlet (1948)
Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.[CN] 尽管家具遭殃 我们还是要告诉他真相 Design for Living (1933)
- No, I'm his housekeeper.[CN] 不,我是他的管家 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Giddap! Jump, you gray-backed beggars! Act like they won the war![CN] 问我好了,现在由我管家 Gone with the Wind (1939)
You know that worthless butler of mine, that reactionary?[CN] 你知道我的那个无价值的 男管家吧那个反动分子? Ninotchka (1939)
Butler Yee.[CN] 二管家 Peony Pavilion (2001)
- Thank you, Leakin.[CN] "谢谢你,管家" The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top