ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

第二天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -第二天-, *第二天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第二天[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he walked off rubbing his stomach, and he didn't come to work next day.[CN] 然后他走了还用手按着他的胃 第二天他没有过来工作 The Killers (1946)
Next morning, she crawled back in the early stages of pneumonia.[CN] 第二天她又爬回來了,感染了肺炎 The Uninvited (1944)
Well, anyway... next morning the sun was shining the ocean was as smooth as glass.[CN] 然而,不管怎樣... ... 第二天早上又變得陽光燦爛 Applause (1929)
It doesn't seem to matter how much champagne you soak up... you always feel great the next morning.[CN] 似乎你灌多少香槟都没关系 第二天你有精神饱满 The Palm Beach Story (1942)
But the headache... the next morning is worthwhile if you drink it with the right toast.[CN] 第二天头痛也是值得的 Ninotchka (1939)
Incidentally, I was at a party on that night so I didn't get it until the next day.[CN] 不巧地是 那天晚上我去参加派对了 所以直到第二天我才看到 Rebecca (1940)
- And the very next day, her body was cremated. - Yes.[CN] 一然后第二天,她的尸体就被火化了 一是的 Leave Her to Heaven (1945)
That morning I made a date with George for the next evening in my house... and I didn't call it off.[CN] 那天上午 我约了乔治第二天晚上幽会 我没有取消约会 Design for Living (1933)
The Next Morning.[CN] 第二天早上 The Circus (1928)
It was the following morning. I was cooking breakfast...[CN] 是第二天早上,我在准备早餐 I Wake Up Screaming (1941)
Early the next morning.[CN] 第二天一早 The Circus (1928)
But after the broken axle, the company let me go the next day.[CN] 可第二天就被公司解雇了 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top