ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

竿頭

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -竿頭-, *竿頭*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 竿頭 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *竿頭*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百尺竿头,更尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竿頭[かんとう, kantou] (n) top of a pole [Add to Longdo]
百尺竿頭[ひゃくせきかんとう;ひゃくしゃくかんとう, hyakusekikantou ; hyakushakukantou] (n) the highest state of one's enlightenment; the highest level one can attain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top