ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

站岗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -站岗-, *站岗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
站岗[zhàn gǎng, ㄓㄢˋ ㄍㄤˇ, / ] to stand guard; to serve on sentry duty, #30,452 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nevertheless, put someone on guard at night.[CN] 无论如何 今晚安排个人站岗 Senso (1954)
You gotta stand in the cold when Tokuemon comes around.[CN] 老板来时,这么冷也要站岗 Yojimbo (1961)
- Is he likely to picket my office?[CN] -他要在我的办公室站岗 Strangers on a Train (1951)
Good morning, Sparks! Asleep on watch![CN] 早安 史派克 站岗时打盹 Lifeboat (1944)
Hurry up.[CN] 快点 我会站岗 Hurry up. I Married a Witch (1942)
Uh, Kovac, don't forget to wake me for my watch.[CN] 考威 别忘了轮我站岗时叫醒我 Lifeboat (1944)
Well, most of the time I was stationed[CN] 多数时间我在站岗 Pitfall (1948)
Always two sentries on guard.[CN] 总有两名哨兵站岗 For Whom the Bell Tolls (1943)
The Halloween outside has the police standing on its ear.[CN] 外面乱糟糟的 而且有警察站岗 His Girl Friday (1940)
Watch?[CN] 站岗 Castle in the Sky (1986)
How many hours the sentries stay on and when they go.[CN] 哨兵站岗和离岗的时间 For Whom the Bell Tolls (1943)
-What are you doing, picketing?[CN] -你在干什么,站岗放哨吗? It's a Wonderful Life (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top