ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突发事件

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突发事件-, *突发事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突发事件[tū fā shì jiàn, ㄊㄨ ㄈㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] sudden occurrence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of our scrambles are flash events. We rarely see premeditation anymore.[CN] 突发事件占大多数 预谋犯罪已经很少见 Minority Report (2002)
It's urgent.[CN] 是突发事件 Bad Timing (1980)
From an office in Santa Monica airport, his wife Marika monitors emergency service frequencies and guides the helicopter to the scene of the next crisis.[CN] 在 圣莫尼卡机场的办公室里, 他的妻子玛丽卡不断监听突发事件频道 并指示直升机前往下一场危机的现场。 Full Circle with Michael Palin (1997)
In this climate at this time of year, one can expect anything![CN] 现在这个年代 我们得应付一切突发事件 The Woman on the Beach (1947)
Whatever happens at the range[CN] 万一靶场上有突发事件发生 Double Tap (2000)
For those just joining us, our top story continues thousands of miles away in the Mediterranean Sea.[CN] 刚开始收看本节目的人 地中海的突发事件有新的发展 Men of Honor (2000)
The fortune of war, Captain.[CN] 战争中的突发事件,舰长 Pursuit of the Graf Spee (1956)
That's if the explosion was inevitable, or even an accident.[CN] 若爆炸是不可抗力或是突发事件的话... Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999)
Everybody's OK. Back to you.[CN] 在突发事件之间的短暂平静期间, Full Circle with Michael Palin (1997)
Andy, let's go. Emergency up at the Great Northern.[CN] 安迪,我们出发吧 北方大酒店有突发事件 Episode #2.12 (1991)
Something's come up. Looks like I won't be able to make it tonight.[CN] 有突发事件 今晚我不能应约了 The Terminator (1984)
My men responded to a situation![CN] 我的人是应付突发事件 The Negotiator (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top