ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

空的

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -空的-, *空的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only God should have the power... to be all places at all times.[CN] 只有上帝才配拥有 穿梭时空的神力 Jumper (2008)
This building is empty, man.[CN] 该建筑是空的,我的朋友。 Blackout (2008)
...it came from the outside, it came from the space.[CN] 有种来自外太空的机器 Mutant Chronicles (2008)
Got nothing better to do.[CN] 我来接 我空的实在没事做了 Changeling (2008)
Probably the same one each time.[CN] 有可能每次都是同一班地铁 他等到人少车空的时候... The Midnight Meat Train (2008)
Vault 12 was empty.[CN] 跳马2月1日是空的 Living Hell (2008)
I like when they're both out. Yeah?[CN] 我喜欢它们同在天空的时候 是吗? New York, I Love You (2008)
The dark hollow Under her mother's wing is a favorite place to hide from the fierce sun.[CN] 它躲在母親中空的翅膀下 The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)
God, Christ, my life is empty.[CN] 我的生命是空的 Blackout (2008)
Oh, no, it's empty.[CN] 哦,不,它是空的 Killer Pad (2008)
It's like I'm hollow.[CN] 我觉得自己是空的 Wieners (2008)
Because otherwise, when we kiss we'd see stuff like pencils and empty ketchup bottles:[CN] 因为要不是的话,我们接吻 看到的就会是铅笔 和空的番茄酱瓶子 The House Bunny (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top