ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

禁足

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禁足-, *禁足*
Japanese-English: EDICT Dictionary
禁足[きんそく, kinsoku] (n,vs) confinement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can ground me later, but right now, you need help.[CN] 你可以之後再罰我禁足 不過你現在需要幫忙 Are We Done Yet? (2007)
You're busted. Now, get up, because you're grounded.[CN] 逮到你了,快起來 因為你被禁足 Are We Done Yet? (2007)
Weren't you punished?[CN] 你不是被禁足吗? Dragon Hunters (2008)
- By the way, you're grounded.[CN] 顺便提一句 你被禁足 Dan in Real Life (2007)
I thought you were grounded.[CN] 我以为你被禁足 Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Well, I choose to ground you. Two weeks, baby.[CN] 好吧 我要让你禁足两周 宝贝 Children and Art (2006)
No one grounds a queen. Come on.[CN] 没有人能禁足皇后 走吧 Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I'm grounded.[CN] 我被禁足 Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Sophomore year,she got kicked out of college for stalking her professor, and since then,she's had three restraining orders put on her.[CN] 大二的时候 她因为盯梢她的教授被学校开除 从那时起 她就身背三项禁足 Do You Regret What We Did? (2007)
He grounds you more. He double grounds you.[CN] 项多禁足双倍 Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
And if you do,you're grounded.[CN] 要是你知道了 你就被禁足 Distant Past (2007)
You are so grounded.[CN] 你们被禁足 I Could Never Be Your Woman (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top