ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碰壁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碰壁-, *碰壁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碰壁[pèng bì, ㄆㄥˋ ㄅㄧˋ, ] to hit a wall; fig. to run up against a snag, #31,995 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I might go out there and fall flat on my face.[CN] 可能出去了会失望的到处碰壁 Vice (2015)
We're being stonewalled.[CN] 我们碰壁了 We're being stonewalled. All's Fair (2014)
I'm sweating bullets.[CN] 處處碰壁啊 我不知道怎么辦了 All That Glitters (2015)
Yeah, we know that's red.[CN] 过往30年我为了孩子的福利到处碰壁 49 Up (2005)
Yeah, I can imagine.[CN] 碰壁了吗 Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire (2016)
When I was doing string theory and hit a dead end, why didn't you try to help me?[CN] 当我研究弦理论碰壁的时候 When I was doing string theory and hit a dead end, 你为什么没试着帮我? why didn't you try to help me? The Comic Book Store Regeneration (2015)
On the rocks, like Max's job.[CN] 酒加冰块(不断碰壁) 就像Max的工作 On the rocks, like Max's job. And the Cupcake Captives (2015)
WHO USED TO GIVE ME A DAILY THUMPING FOR AS LONG AS I CAN REMEMBER.[CN] 谁曾经给我 每天碰壁,只要 我还记得。 Kid Cannabis (2014)
Can you imagine if we all didn't wear underwear, we'd never get anything done.[CN] 试想如果我们都不穿内衣 我们会四处碰壁 Debbie Does Dallas (1978)
I listened to my father, but I screwed up, too[CN] 我听老爸的话 都是碰壁 Golden Brother (2014)
We were stranded-- We were staying here, resting up when offers from the movie studios started pouring in.[CN] 我们无依无靠 四处碰壁 然后突然接到 各电影公司的通知 Singin' in the Rain (1952)
Pushed about from pillar to post by this railway ever since we got on the train.[CN] 自从我们上了火车就到处碰壁 Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top