ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碗柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碗柜-, *碗柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard, #75,229 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in the kitchen in the cupboard.[CN] 在厨房的碗柜 Cassandra's Dream (2007)
Kate, what's it doing in the cupboard in the-[CN] 凯特,你干嘛把它放碗柜 Cassandra's Dream (2007)
It must have been a picture of George on the cupboard.[CN] 现在碗柜的上面摆着乔治的一张照片 A Simple Story (1959)
-It'swellstockedwith staples. Staples.[CN] - 这是做好的,这是碗柜和储藏的食物 食物 A Simple Story (1959)
I banged into the cupboard.[CN] 我撞到了碗柜 Jealousy (2013)
So, play a cupboard.[CN] 因此,玩一个碗柜 Camino (2008)
And I swear if I put a cup of tea on the sideboard, you'd see the same ripples in my tea.[CN] 我敢说如果我把一杯茶放在碗柜上, 你可以在茶杯中看到同样的波纹。 Tyrannosaur (2011)
-If there's a part for a cupboard.[CN] -如果对于一个碗柜有一个部分。 Camino (2008)
-Here'sacupboard. Sheshowedme aroundthe kitchen.[CN] - 这是做好的,这是碗柜和储藏的食物 她领我看了厨房 A Simple Story (1959)
It's the other cupboard.[CN] 在另一个碗柜 Prozac Nation (2001)
Give me the run, Calhoun. It's there in the cupboard by the window.[CN] 给我朗姆, Calhoun 它在窗户旁边的碗柜 Union Station (1950)
Don't worry, my dear fellow, take one of mine from the linen cupboard.[CN] 別擔心這個 親愛的伙計 從亞麻碗柜拿一只我的襪子 Blackadder's Christmas Carol (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top