ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

破折号

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破折号-, *破折号*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash), #98,094 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dash, dot, dash... while you were talking.[CN] 破折号,点,破折号 在你说话的时候 Below (2002)
Space, space, dash.[CN] 空间,空格,破折号 Me and You and Everyone We Know (2005)
A blast - dash a dangerous job.[CN] "跳",破折号,"抢劫"。 Gentlemen of Fortune (1971)
Dot, dash..."A"...[CN] 点,破折号 -A Below (2002)
I didn't hear a "B."[CN] 破折号,点,点? 我没听到什么B字母 Below (2002)
I have bought for wife and daughter, dash, dot, dash, dot, the Ukrainian boots neat, dash, dot, dash, dot, to fit their feet...[CN] 我给妻子和女儿买了, 破折号, 句号, 破折号, 句号, 我给妻子和女儿买了, 破折号, 句号, 破折号, 句号, 很合她们的脚... Katya Ismailova (1994)
I have bought for wife and daughter, dash, dot, dash, dot, the Ukrainian boots neat, dash, dot, dash, dot, to fit their...[CN] 我给妻子和女儿买了, 破折号, 句号, 破折号, 句号, 我给妻子和女儿买了, 破折号, 句号, 破折号, 句号, 很合她们的... Katya Ismailova (1994)
Dash, dot, dash, dot... definitely a "C."[CN] 破折号,点,破折号,点 分明是字母C Below (2002)
Wrong number - dash - untrustworthy man.[CN] "小萝卜",破折号,"坏人" Gentlemen of Fortune (1971)
Left is... Left is dashes.[CN] 左眼破折号 Untraceable (2008)
Exclamation point, dash, paragraph.[CN] 惊叹号 破折号 换行 Design for Living (1933)
Things get hot - dash - work has become dangerous.[CN] 软音符号别漏了。 "有风声",破折号,"危险"。 Gentlemen of Fortune (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top