ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瞬間

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瞬間-, *瞬間*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash, #2,391 [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second, #7,262 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
瞬間[しゅんかん, shunkan] (n) ตำแหน่งเวลา, ขณะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞬間[しゅんかん, shunkan] (n-adv, n-t) moment; second; instant; (P) [Add to Longdo]
瞬間移動[しゅんかんいどう, shunkan'idou] (n, vs) teleportation [Add to Longdo]
瞬間接着剤[しゅんかんせっちゃくざい, shunkansecchakuzai] (n) (tube of) instant glue [Add to Longdo]
瞬間[しゅんかんてき, shunkanteki] (adj-na) momentary; instantaneous [Add to Longdo]
瞬間電断[しゅんかんでんだん, shunkandendan] (n) power flicker [Add to Longdo]
瞬間湯沸し器[しゅんかんゆわかしき, shunkanyuwakashiki] (n) instant water heater; on-demand water heater [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This moment will be recorded in history.この瞬間は歴史に記録されるだろう。
Jim fell in love with Mary the moment he met her.ジムはメアリーと知り合った瞬間に彼女が好きになった。
I lost my sense of reality at that moment.その瞬間、私は現実感を失った。
At that moment tears ran down the old man's face.その瞬間涙がその老人の頬を伝って落ちた。
A good idea came across his mind at the last moment.最後の瞬間になって、彼にいい考えが浮かんだ。
I took a picture at the decisive moment.私は決定的瞬間を写真に撮った。
I recognized her the moment I saw her.私は見た瞬間彼女だとわかった。
The next instant Hercules caught hold of the monster.次の瞬間ヘラクレスは怪獣を捕まえた。
The moment I heard the footsteps, I knew who it was.足音を聞いた瞬間、私はそれがだれだかわかった。
At the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.背の高い男が銃を持って戸口に立っているのを見た瞬間、彼女は思わず後ずさりした。
It was at that very moment that the bomb went off.爆弾が爆発したのは、まさにその瞬間であった。
He promised to help me, but at the last minute he let me down.彼は私を助けようと約束したが、最後の瞬間になって私を裏切った。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A 18 inches long knife. I held it[CN] 那把長十八尺的刀 瞬間就被我雙手拿下 Lao biao ni hao ye! (1991)
Nobody spoke about it, but everyone in the house wore a common stamp of worry, of soft-heartedness and of knowing that something[JP] 家中が皆 知らぬ振りを装っていたが 思いやりと偉大な 瞬間を待つ意義とが War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
It was getting closer and closer, that special moment, for which so much work had been done and so much hardship endured, [JP] 厳粛な瞬間が 刻一刻と近づいていた 言いつくせぬ労苦と欠乏は War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
And in that moment, we will touch the ecstasy of liberty.[CN] 那個瞬間我們會得到自由 Eros + Massacre (1969)
They return from the room and I lead them back, and we never see each other again.[JP] "部屋"に入った人だってー 瞬間に幸せにはなりませんし Stalker (1979)
- What moment?[CN] 什麼瞬間 Eros + Massacre (1969)
Next thing I knew, I was in the Mediterranean.[JP] 次の瞬間、 気がつけば地中海だった Grand Prix (1966)
In other words, you can use your mind to shift between time.[CN] 那是時間瞬間轉移 能夠讓時間跳躍的能力 也就是說妳擁有 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
This aging, I saw it spread over my features... one by one.[CN] 衰老感覺瞬間來到 衰老的特徵... 在我身上逐一出現 The Lover (1992)
A photograph eternally preserves the present moment.[CN] 照片可以記憶 某些特定的瞬間 Cremator (1969)
Death, wounds, the loss of my family, nothing frightens me.[JP] 《栄光と勝利の瞬間 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
You will see, when I look at that flower I sit down something as...[JP] あの花を見た瞬間... Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
瞬間[しゅんかん, shunkan] (kurzer) Augenblick, Moment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top