ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

真是荒谬

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真是荒谬-, *真是荒谬*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ridiculous.[CN] -真是荒谬 His Girl Friday (1940)
Eden without an Eve is an absurdity.[CN] 没有夏娃的伊甸园真是荒谬 Casino Royale (1967)
I think you're ridiculous.[CN] 你真是荒谬 Hair (1979)
Loneliness with Paula is worse than being all alone.[CN] 真是荒谬绝伦 Scenes from a Marriage (1973)
- Right to the funny bone.[CN] -真是荒谬 The 39 Steps (1935)
What a stupid idea.[CN] 真是荒谬 Stage Fright (1950)
This is ridiculous.[CN] 真是荒谬 Witness for the Prosecution (1957)
To keep thinking of one person is absurd.[CN] 老是想着一个人真是荒谬 I Love You (1981)
You want to look at my behind?[CN] 你们真是荒谬 竟然想看我的屁股 Mad Mission (1982)
That would be ridiculous. I mean, why should anybody?[CN] 真是荒谬,我是说,为什么有人要杀我? Sorry, Wrong Number (1948)
That's ridiculous. Not even 20-year-old boys do that anymore.[CN] 真是荒谬 20岁的小孩都不那么做 Men and Women (1964)
Okay, this is silly.[CN] 真是荒谬 Body Heat (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top