ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盛气凌人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盛气凌人-, *盛气凌人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This morning, half naked, uncombed, she was formidable.[CN] 今天早上,她盛气凌人 I vinti (1953)
The king-parrot is brash.[CN] 国王鹦鹉总是盛气凌人 Australia: Land of Parrots (2008)
Man, I hate lions.[CN] 老兄, 我讨厌狮子. - 盛气凌人. The Lion King (1994)
She may have been intimidating, but she didn't scare me![CN] 她或许盛气凌人, 但她吓不倒我! And the Ship Sails On (1983)
Don't even give me that older-sister martyr act, okay?[CN] 别以为当姐姐就盛气凌人的,好不好? Material Girls (2006)
She's really impudent.[CN] 是她自己太盛气凌人 Ocean Waves (1993)
I'd do as she says. Are you always this bossy?[CN] 我是你的话 就照她说的做 你总是这么盛气凌人吗? Episode #2.2 (2008)
Not so high and mighty now, are we?[CN] 现在不那么盛气凌人了 是吧? Sheriff Got Your Tongue? (2006)
I said, "hammerhead" as in a ten-letter word for a smug, bullying newspaper man.[CN] 是的,我说过"蠢蛋"是用来形容 自大又盛气凌人的报业者的2个字单词 The Hudsucker Proxy (1994)
- Just be hard and tough.[CN] - 只要盛气凌人 Private Lessons (1981)
I was proud and unforgiving.[CN] 我当时太盛气凌人又太严苛 The Mists of Avalon (2001)
Yes, I'm upset. When I'm upset, I tend to get a little patronizing.[CN] 我紧张的时候总会摆出 一幅盛气凌人的架势 The Langoliers (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top