ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盗品

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盗品-, *盗品*
Japanese-English: EDICT Dictionary
盗品[とうひん, touhin] (n,adj-no) stolen goods; loot; spoils; (P) [Add to Longdo]
盗品故買[とうひんこばい, touhinkobai] (n) dealing in stolen goods [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The thief was traced by the stolen goods.その泥棒は盗品から足がついた。
The police have been searching for the stolen goods for almost a month.警官は1ヶ月近く盗品を探し続けている。
The police keep looking for a stolen article for about one month.警察は盗品を一ヶ月近く探し続けている。
The thief outwitted the police and got away with his loot.泥棒は警官の裏をかいて盗品を持って逃げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A third, and we keep what we stole.[JA] 3分の1と盗品 New Best Friends (2017)
- It's stolen.[JA] - 盗品 Sweet Melissa (2015)
Your average fence can barely tell them apart.[JA] 通常 闇市場の外の品物を盗品と 区別することは困難です The Handmaiden (2016)
You knew it was nazi art when you spoke with us.[JA] ナチスの盗品と知ってたのね Hitler on the Half-Shell (2015)
Raised by Miss Boksun, top purveyor of stolen goods.[JA] 盗品売買のボスの ボクスンさんに育てられた The Handmaiden (2016)
I got some hot merch that needs unloading.[JA] 盗品があるんです The Night in Question (2015)
Half of the jars, the ones we took.[JA] 盗品の食料半分で New Best Friends (2017)
They were stolen. He didn't want to go to jail.[JA] 盗品なんだ あいつは刑務所には行きたくなかった The New World (2015)
Most of what we find was stolen at one time or another.[JA] 引き上げる物の大半が盗品 Dead Men Tell Long Tales (2015)
We had a couple of truckloads of authentic Elvis swag until we ran into a little bit of trouble.[JA] トラック数台に、 本物のエルビスの盗品 こんな目にあうまでな Down the Mississippi (2015)
Well, is it really stealing if[JA] まあ、これが盗品でも Sweet Melissa (2015)
We do not deal in stolen antiques.[JA] 盗品は買わないぞ The Night in Question (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
盗品[とうひん, touhin] Diebesgut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top