ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

皮质

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皮质-, *皮质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮质[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
皮质激素[táng pí zhì jī sù, ㄊㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]
肾上腺皮质[shèn shàng xiàn pí zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] adrenal cortex [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oral corticosteroids--5-A.S.A., 6-mercaptopurine".[CN] 皮质类固纯 5 -氨基水杨酸 Damned If You Do (2004)
I'll get you some hydrocortisone in a minute.[CN] 我去马上给你拿点肾上腺皮质素去. Fidelity (2004)
We're gonna insert some electrodes into the upper neo-cortex.[CN] 我们要将电极插入 你的上脑皮质 Stigmata (1999)
We got stunted growth, high blood pressure, blood clots, obesity--[CN] 我们有成长妨碍, 高血压, 血液凝块, 肥胖- - 是柯兴综合症(皮质醇增多症) Heavy (2005)
Cortical Systematics... is the latest and the hottest.[CN] 皮质系统是最新最炫的 eXistenZ (1999)
You mean like where I'm in Conan's all-leather apartment?[CN] 你是说我梦到我在Conan的全皮质公寓? Sugar & Spice (2001)
You're a spy for Cortical?[CN] 你帮皮质系统卧底? eXistenZ (1999)
"Feeding off your brain"[CN] 我会把你的大脑皮质 Batman Forever (1995)
- Cortical cleavage.[CN] - 皮质的乳沟。 At First Sight (1999)
Allegra... come over to Cortical Systematics.[CN] 爱丽嘉,过来皮质系统吧 eXistenZ (1999)
Yes, Cortical Systematics.[CN] 是的,皮质系统 eXistenZ (1999)
"Maybe it's a thong."[CN] 或是条皮质绑带 Old School (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top