ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

皮克林

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皮克林-, *皮克林*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮克林[Pí kè lín, ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Pickering, #209,399 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pickering Park's my inheritance, and I shan't see it sold just to pay debts on Caversham.[CN] 皮克林是我继承的财产 我不该卖了它去抵偿在卡维森的债务 Episode #1.1 (2001)
Pickering Avenue and Center Street.[CN] 皮克林大街和中央街。 The Asphalt Jungle (1950)
We have come for our money, the purchase price for pickering park, or the title deeds.[CN] 我们是为了我们的钱来的 购买皮克林庄园的钱 或者是地契 Episode #1.4 (2001)
I'm Colleen Pickering.[CN] 我科琳皮克林 The Makeover (2013)
CHARLES "CHIP" PICKERING U.S. Congressman[CN] (查尔斯皮克林 美国国会议员) Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)
Hannah Higgins and Colleen Pickering for the unenviable task of guiding me through this entire process.[CN] 汉娜·希金斯和科琳皮克林 不值得羡慕的任务 引导我通过这整个过程 The Makeover (2013)
He still owes us eighteen thou on pickering park.[CN] 皮克林庄园项目上他还欠我们八万磅呢 Episode #1.4 (2001)
Rumors linking Clark to his London co-star, the lovely newcomer Louise Pickering, have been brewing for some time.[CN] 有传言克拉克和他在剧中的搭档 可爱的新人路易斯・皮克林 慢慢地擦出了火花 I'm Not There (2007)
Pickering Park, and Dolly's not so keen to sell. It's come to him, you see.[CN] 皮克林公园 Dolly不想卖 都是因为他 你看着吧 Episode #1.1 (2001)
Have Pickering handle the Petramco deposition... and find that Oklahoma precedent in Himmelstein.[CN] 有皮克林处理 该Petramco沉积... 并发现俄克拉何马州的先例 在Himmelstein。 Trial and Error (1997)
They want their money for pickering park, or they want the title deeds back.[CN] 他们想要收回皮克林庄园的资金 或者是收回地契 Episode #1.4 (2001)
Particularly my friend and campaign manager, Colleen Pickering.[CN] 特别是我的朋友 和竞选经理科琳·皮克林 The Makeover (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top