ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

皇道

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皇道-, *皇道*
Japanese-English: EDICT Dictionary
皇道[こうどう, koudou] (n) the benevolent Imperial rule; the Imperial Way [Add to Longdo]
皇道[こうどうは, koudouha] (n) Imperial Way Faction (of the Imperial Japanese Army) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those who stop his regiment will hang along the road![CN] 胆敢阻挡皇家卫队者都会 被曝尸于皇道两侧 Marketa Lazarová (1967)
We're at the Hotel Camino Real, if you come up with anything we'd be glad to see you.[CN] 我们在皇道旅社 如果你想到任何事情 我们会很高兴见到你 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
- Welcome to Camino Real, sir. - Thank you.[CN] - 欢迎光临皇道旅社,先生 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
Head for King's Road right away[CN] 你马上离开食堂到英皇道 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Head for King's Road right away Kidnap (1974)
How two Kozlik brothers hunted on the imperial road, how the neighbour, whose life was saved by piety, turned this to good account.[CN] 克兹里克家两兄弟在皇道上抢掠 邻邦头目因女儿的孝心 而保住了性命 Marketa Lazarová (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top