Search result for

皇冠出版集团

(1 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皇冠出版集团-, *皇冠出版集团*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皇冠出版集团[Huáng guān chū bǎn jí tuán, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Crown publishing group, Hong Kong [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

皇冠 (huáng guān)出版 (chū bǎn)集团 (jí tuán)

 


  

 
皇冠
  • (huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ) crown (headgear) [CE-DICT-Simplified]
  • (huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ) crown (headgear) [CE-DICT-Traditional]
出版
  • (しゅっぱん) (n,vs) publication; (P) [EDICT]
  • (chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ) to publish; to come off the press; to put out [CE-DICT-Simplified]
  • (chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ) to publish; to come off the press; to put out [CE-DICT-Traditional]
集团
  • (jí tuán, ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ) group; bloc; corporation [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top