ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疏远

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疏远-, *疏远*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏远[shū yuǎn, ㄕㄨ ㄩㄢˇ, / ] to drift apart; to become estranged; to alienate; estrangement, #20,121 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When parents die, sisters drift apart.[CN] 爸妈过世后, 姐妹们也疏远 Being Two Isn't Easy (1962)
"We just drifted apart.[CN] 我们就是疏远了 "We just drifted apart. Lunch Hour (1963)
We were all close friends at school...[CN] 我们读书时很要好,现在疏远 Early Summer (1951)
And you don't know this. Maybe that's why they're strangers for you?[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}你不懂这个道理,也许这就是他们疏远你的原因吧 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I think he's trying to avoid me.[CN] 我总觉得他故意要疏远 The Great White Tower (1966)
As far as Elaine's concerned, you're to get her out of your filthy mind right now.[CN] 和Elaine的关系越来越疏远, 你可以把她从你丑恶的记忆中抹掉. The Graduate (1967)
If you'd run the whole thing, you're gonna alienate everybody in this town.[CN] LF你会跑了整个事情,你 会疏远大家在这个小镇。 The Stepford Wives (1975)
That day I noticed a trace of alienation towards Mr. Birdie on the part of my wife.[CN] 那天我注意到 在我妻子的动作中 有疏远博帝先生的迹象 Happy End (1967)
You came of here, now you are back.[CN] 你从这儿毕业的,现在又回来了再疏远下去就不对了哈 You came of here, now you are back. We'll Live Till Monday (1968)
You've always had such big ideas about me.[CN] 我也怕你疏远 The Paradine Case (1947)
We've grown apart, Theo.[CN] 我们开始疏远了,提奥 Lust for Life (1956)
I'm not aloof.[CN] 我没有疏远 I'm not aloof. We'll Live Till Monday (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top