ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

留意点

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -留意点-, *留意点*
Japanese-English: EDICT Dictionary
留意点[りゅういてん, ryuuiten] (n) points to remember; things to keep in mind; notes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we must keep an eye on him.[CN] 现在 我们得多留意点他了 Echelon Conspiracy (2009)
Keep an eye on your brother.[CN] 留意点你哥哥 I Ain't a Judas (2013)
Well, for God's sake, watch your back.[CN] 看在老天份上 你自己多留意点 Dead Is Dead (2009)
Keep an eye on little Erik.[CN] 留意点小埃里克。 Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008)
He is not alone.[CN] 你也要留意点 The Keeper (2009)
Eyes open.[CN] 留意点 Impostor (2001)
If we'd kept an eye on Travassos.[CN] 如果我们留意点特法斯 The Face You Deserve (2004)
Answer his questions, but watch him.[CN] 回答他的问题 但,多留意点 Minority Report (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top